Regulamin

Regulamin serwisu internetowego metropolitankatowice.pl

§1.

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego metropolitankatowice.pl dostępnego na stronie www.metropolitankatowice.pl jest Agencja Marketingu Strategicznego CLASSICS z siedzibą w 42-625 Zendek, przy ul. Spacerowej 9, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7010/2000, posiadająca NIP 6451261266, nr REGON  276869340, adres e-mail: redakcja@metropolitankatowice.pl
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników.
 1. Rozpoczęcie  korzystania z Serwisu jest równoznaczne jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Prosimy zatem o wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem. Każdy korzystający z Serwisu jest  zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

§2.

Niniejszy Regulamin ma na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisów oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. METROPOLITAN KATOWICE dbając o swoich Użytkowników chce aby informacje przechowywane w bazach danych METROPOLITAN KATOWICE nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne.

§3.

Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z ich zawartości  posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od  rejestracji w ramach danego Serwisu.

§4.

PLIKI COOKIES I ADRES IP
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące zasad stosowania plików cookies określa Regulamin Polityki Wykorzystywania plików cookies. 
 2. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów serwera. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP oraz inne dane Użytkownika mogą być udostępnione organom prawnym zgodnie z  przepisami prawa tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§5.

Za pośrednictwem Serwisu świadczymy na rzecz Użytkowników  takie usługi jak:
 1. nieodpłatne przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie, w ramach bezpłatnego dostępu,
 2. umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod opublikowanymi materiałami i ich wyświetlanie w Serwisie,
 3. przesyłanie na indywidualne żądanie Użytkowników materiałów na adres e-mail,
 4. udostępnienie możliwości komunikacji z autorami materiałów udostępnianych przez Serwis lub innymi osobami kontaktowymi ze strony METROPOLITAN KATOWICE.

§5.

 1. Użytkownik korzystający  z Usług, które nie wymagają Rejestracji zawiera Umowę z Serwisem METROPOLITAN KATOWICE i oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje ich treść. W przypadku braku akceptacji, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z Serwisu.
 1. Korzystanie z niektórych Usług wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych, określonych w Formularzu. Zakres Usług wymagających Rejestracji jest wyraźnie określony przez Usługodawcę.

§6.

 1. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest spełnienie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Serwisu określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja wymaga uzupełnienia przez Użytkownika, który zamierza zamówić Newsletter lub innych materiały dostarczanych przez Serwis, właściwego Formularza zamieszczonego w Serwisie.
 4. Po skutecznym dokonaniu Rejestracji, Usługodawca potwierdza dokonanie Rejestracji wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail.

§7.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie.
 2. Subskrybent rozwiązuje Umowę poprzez rezygnację z Newslettera” – link do rezygnacji dostępny jest w każdym e-mailu zawierającym Newsletter lub innych materiałów udostępnianych przez Metropolitan Katowice . 
Skutkiem powyższego jest zaprzestanie świadczenia Usług wymagających Rejestracji oraz usunięcie adresu email Subskrybenta z listy odbiorców.
 1. METROPOLITAN KATOWICE rozwiąże Umowę poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji wypowiedzenia. METROPOLITAN KATOWICE może rozwiązać Umowę w przypadku:
 1. Naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
 2. Umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 3. Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
 4. Usunięcia przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej, która było użyta do Rejestracji.

§8.

METROPOLITAN KATOWICE nie wyraża zgody aby w serwisie jest publikowano treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności. 

§9.

REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym świadczonych przez METROPOLITAN KATOWICE usług, lub informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji METROPOLITAN KATOWICE wystąpi do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji.
 2. Decyzja METROPOLITAN KATOWICE w sprawie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§10.

 1. Serwis i cały projekt graficzny wraz z materiałami w nim zawartymi w postaci tekstów, zdjęć, grafik, materiałów video, materiałów multimedialnych oraz Newsletter i inne materiały udostępniane przez Serwis MEETROPOLITAN KATOWICE podlegają ochronie  przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 
 2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw i licencji do tych utworów lub baz danych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych lub udostępnianych przez Usługodawcę wyłącznie w ramach dozwolonego korzystania przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. 
Zabronione jest wykorzystywanie tekstów, zdjęć, grafik, materiałów video oraz Newslettera i innych materiałów udostępnianych przez METROPOLITAN KATOWICE, w jakikolwiek sposób w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek zgodnie z przepisami prawa.

§11.

ZMIANY W REGULAMINIE  Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, METROPOLITAN KATOWICE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu METROPOLITAN KATOWICE powiadomi swoich Użytkowników Serwisów poprzez informację na stronie startowej, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze strony po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisów. 

§12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2019 r. 
 1. W razie zaistnienia sporu Użytkownik  ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze ugody, mediacji aby doprowadzić do polubownego zakończenia sporu.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.